Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er Kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Visitation til omsorgstandpleje sker via plejepersonale eller kontaktperson:

  • Borgere i egen bolig visiteres af Visitation & Hjælpemidler
  • Borgere i plejebolig visiteres af Ældreservice
  • Borgere tilknyttet Socialafdelingen visiteres af Specialrådgivningen

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.